การลงทะเบียนวารสาร

งานการลงทะเบียนวารสาร

ผู้ควบคุมการฝึกงาน อาจารย์ชุติกาญจน์   บุตรพรม

วันที่ 7-8 มกราคม 2553

เป็นขั้นตอนการทำงานที่จะแสดงให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าที่ห้องสมุดนั้นได้รับวารสารฉบับใดบ้าง ฉบับที่มี ฉบับที่หาย จำนวนฉบับที่ได้รับ ชื่อห้องสมุดที่มีในระบบ Millennium บันทึกการได้รับวารสารฉบับใหม่ ไว้ในฐานข้อมูลโดยมีแบบบันทึกข้อมูลการลงรับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายบัตรทะเบียนวารสารเรียกว่า บัตรลงรับวารสาร (Check-in card) ซึ่งการที่จะลงรับวารสารได้ ต้องมีการสร้างระเบียนลงรับวารสารก่อน (Check-in record) แล้วจึงสร้างบัตรลงรับวารสารพ่วงในระเบียนลงรับวารสาร การสร้างระเบียนลงรับวารสาร จะต้องสร้างระเบียนบรรณานุกรมของวารสารก่อน ซึ่งกระบวนการสร้างระเบียนลงรับวารสารและระเบียนบรรณานุกรมของวารสาร บรรณารักษ์จัดหาวารสารจะเป็นฝ่ายดำเนินการสร้าง

การลงทะเบียนวารสารเย็บเล่ม (การยุบ Box วารสารเย็บเล่ม)

การลงทะเบียนวารสารเย็บเล่มเป็นกระบวนการที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบว่า วารสารเล่มดังกล่าวนั้นอยู่ในกระบวนการส่งเย็บเล่มผ่านทางหน้าเว็บ OPAC โดยจะปรากฏข้อความ To BIND ที่ช่อง Box ของวารสารฉบับนั้น

การลงทะเบียนวารสารฉบับซ้ำ

 1. คัดเลือกวารสารฉบับซ้ำโดยแยกออกมาจากวารสารที่ได้ทำดัชนีแล้ว
 2. แยกวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาอังกฤษออกจากกันถ้าหากไม่แน่ใจให้ไปตรวจสอบที่ฐานข้อมูล Innovative Millennium โดยแยกวารสารกองละประมาณ 10 เล่มเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขึ้นชั้น
 3. ตรวจดูเลขทะเบียนที่ Run ไว้ล่าสุดและนำเลขทะเบียนต่อมามาเขียนที่มุมปกด้านบนฝั่งขวาของวารสารเมื่อ Run ถึงเลขใดให้บันทึกไว้ในสมุดแล้ว Run เลขทะเบียนทุกครั้งเพื่อบันทึกหมายเลขล่าสุดที่นำไปใช้
 4. หลังจาก Run เลขทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้สืบค้นรายชื่อวารสารจากกล่องการลงทะเบียนวารสารฉบับซ้ำหรือ DUP.ไทย/Eng. (Duplicate)
 5. เมื่อได้รายชื่อวารสารที่ต้องการให้บันทึกปีที่ ฉบับที่ วัน เดือน ปี และเลขทะเบียนของวารสารฉบับซ้ำนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยนำไปบันทึกวารสารฉบับซ้ำไว้ที่เดิม

การเตรียมวารสารเย็บเล่ม

การเตรียมวารสารเย็บเล่ม คือ การนำวารสารฉบับปลีกมารวมเข้าด้วยกันแล้วเย็บเล่มใหม่ เพื่อให้มีรูปเล่มคงทนแข็งแรง ใช้งานได้นาน จัดเก็บง่าย ค้นหาง่าย ตรวจนับจำนวนง่าย ป้องกันวารสารสูญหายได้ เนื่องจากมีขนาดรูปเล่มใหญ่ขึ้น เมื่อใช้วารสารไปช่วงหนึ่งคือ ประมาณ 2-3 ปีย้อนหลัง ห้องสมุดจะดำเนินการส่งเย็บเล่มวารสารฉบับปีปัจจุบันเพราะยังมีผู้ใช้มากและค้นหาบ่อย เมื่อเย็บเล่มเสร็จแล้วต้องตรวจสอบการเย็บเล่มว่าถูกหรือไม่ก่อนทำการลงทะเบียนและนำออกให้บริการต่อไป

การประทับตราวารสารใหม่และวารสารเย็บเล่ม

 1. การประทับตราวารสารใหม่

การประทับตราวารสารใหม่จะประทับตราสัญลักษณ์ห้องสมุดและตราสัญลักษณ์วัน เดือน ปีดังนี้

-ที่หน้าปกนอก

-ที่หน้าปกใน

-ที่หน้า 25 เรียกว่าหน้าบอกลับ ซึ่งหน้านี้จะสามารถระบุได้ว่า วารสารฉบับนี้เป็นของหอสมุดกลางเท่านั้น (ในกรณีที่ไม่มีหน้า 25 ให้ประทับที่หน้า 15)

-หน้าหลัง (ไม่ต้องประทับตราสัญลักษณ์วัน เดือน ปี)

2.    การประทับตราวารสารเย็บเล่ม

วารสารเย็บเล่มจะประทับตราสัญลักษณ์ห้องสมุดและตราสัญลักษณ์วัน เดือน ปีดังนี้

-ที่หน้าปกใน

-ที่หน้าหลัง (ไม่ต้องประทับตราสัญลักษณ์วัน เดือน ปี)

-สันของหนังสือทั้ง 3 ด้าน (ไม่ต้องประทับตราสัญลักษณ์วัน เดือน ปี)

ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่พบในการฝึกงานคือ การลงทะเบียนวารสาร ในช่วงแรกของการลงทะเบียนวารสารนักศึกษามีความสับสนกับโปรแกรมในขั้นตอนการลงทะเบียนวารสาร มีการสับสนกับขั้นตอนการลงทะเบียนวารสารประเภทต่างๆ แต่ใช้เวลาไม่นานนักในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาที่พบในการลงทะเบียนวารสารมีลักษณะไม่แตกต่างกัน สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากการอ่านทบทวนสมุดจดบันทึกรายละเอียดการลงทะเบียนวารสารแต่ละประเภท ทำให้นักศึกษาเข้าใจและลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้มีความผิดพลาดน้อยลง และยังได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ควบคุมการฝึกทดลองงานอย่างใกล้ชิด ทำให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน

 1. ทำให้ทราบขั้นตอนการลงทะเบียนวารสารฉบับซ้ำ
 2. ทำให้ทราบวิธีการเตรียมเย็บเล่มวารสาร
 3. ทำให้ทราบขั้นตอนการลงทะเบียนวารสารเย็บเล่ม
 4. ทำให้ทราบวิธีการประทับตราวารสารใหม่และวารสารฉบับเย็บเล่ม
 5. มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Innopac Module Serial มากขึ้น
 6. สามารถลงรายการข้อมูลวารสารใหม่และ สามารถแก้ไขระเบียนประจำทะเบียนวารสารได้
 7. ทำให้ทราบวิธีการตรวจรับวารสารเย็บเล่ม
 8. มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการลงรายการวารสาร
 9. สามารถนำความรู้การลงรายการวารสารไปประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติดำเนินงานส่วนอื่นๆได้
 10. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาเห็นว่า โปรแกรม Innopac Module Serial สามารถพัฒนาตัวโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้  ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร ในด้านของการบริการจัดการทรัพยากรต่างๆภายในองค์กร ซึ่งโปรแกรม Innopac ยังมีความรู้อีกมากมายที่ต้องศึกษาและเรียนรู้รูปแบบการใช้งานต่างๆ และถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถนำความรู้ในด้านนี้ ไปประยุกต์ใช้ต่อกับการฝึกงานด้านอื่นๆและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s